Aby bylo vše bez problému 🙂

 • Elektrokolem se rozumí kolo vybavené elektromotorem (v našem případě) o výkonu 250 W, které je homologované pro silniční provoz.
 • Elektrokolo/kolo (příslušenství) smí používat pouze osoba uvedená ve smlouvě o výpůjčce (dále jen vypůjčitel), jejichž převzetí potvrdil svým podpisem ve smlouvě o výpůjčce (dále jen smlouva)
 • K pronájmu elektrokola/kola, je nutné složit vratnou zálohu uvedenou u každého typu kola.
 • Pronájem kola je možný pouze po předložení a ofocení alespoň dvou z těchto dokladů:
  platný občanský průkaz
  platný cestovní pas
  platný řidičský průkaz
 • Vypůjčitelem může být pouze osoba starší 18 let
 • Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy
 • Vypůjčitel je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny
 • Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby vrácení předmětu vypůjčitel.
 • Jízda na vypůjčeném elektrokole/kole z Půjčovny elektrokol je na vlastní nebezpečí a půjčitel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené vypůjčitelem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví vypůjčitele po celou dobu výpůjčky
 • Předání a půjčovaní jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno
 • Při ztrátě či odcizení vypůjčených věci hradí vypůjčitel plnou cenu uvedenou v Ceníku, který je součástí Výpůjčního řádu
 • Při poškození a ztrátě, či odcizení je vypůjčitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně půjčiteli
 • V případě nedodržení termínu vrácení půjčené věci je vypůjčitel povinen zaplatit dlužné nájemné
 • Zákazník (vypůjčitel) se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha
 • Půjčovna (Půjčitel) má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči vypůjčiteli.
 • Řád a Ceník Půjčovny elektrokol je součástí smlouvy o výpůjčce a svým podpisem na ni se Vypůjčitel zavazuje plnit ho v jeho plném rozsahu.