Slovanské hradiště v Mikulčicích

Na území obce Mikulčice se nachází jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice. Je to místo, jehož život se uzavřel před více než tisíci lety a nerušeno dalšími dějinnými událostmi si uchovalo svá tajemství až do 20. století.

Expozice Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy

První muzejní expozice zde byla pro veřejnost otevřena v roce 1960 v prostorách původní přízemní budovy. V průběhu roku 2015 došlo k realizaci nového Návštěvnického centra, který koncepci původní expozice přejímá. Do současné doby není bohužel tato expozice dokončena a není tedy přístupná. Přislíbenou dominantou ji v budoucnu budou autentické nálezy dřevěných člunů, objevených při výzkumech zaniklých říčních koryt. V prostorách Návštěvnického centra se v současné době nachází nový model hradiska, respektive jeho podoby z devátého století. Prezentuje nejnovějších poznatky archeologů získaných během uplynulých desetiletí. Návštěvník zde může získat představu o původním vzhledu a uspořádání staveb vnitřního opevněného prostoru hradiska a jeho blízkého okolí.

Expozice Druhý kostel a sakrální architektura knížecí hrad

Druhá stálá expozice "Velkomoravské Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu" v pavilonu II sestává nejen z prohlídky autentického nálezového stavu základů II. kostela, hrobových jam s pohřby a trojrozměrných maket místních kostelů i paláce, ale také z projekce spojující prvky počítačové vizualizace, mluveného slova. V prostorách expozice II jsou rovněž vystaveny kvalitní kopie šperků a dalších drobných předmětů nalezených při archeologických výzkumech.

Vyhlídková věž

Součástí Návštěvnického centra je vyhlídková věž dosahující výšky 30 m. Ačkoliv neumožňuje výhled do nejvzdálenějšího okolí nabízí příležitost nahlédnout na hradisko z ptačí perspetivy.

Pěší okruh hradištěm

Po prohlídce pavilonu II je možno absolvovat pěší okruh hradištěm po návštěvnické trase a na ní shlédnout v terénu kopie základů kamenných staveb, opatřených panely s popisem zajímavostí daného okrsku.

Lávka Velké Moravy

Roku 2019 překlenula tok hraniční řeky Moravy novodobá lávka, jež propojuje původní širší areál hradiska. Pro pěší i pro cyklisty tak vznikla příjemná trasa nabízející navštívit v blízkosti lužních lesů další významnou stojící raněstředověkou památku nedaleko Kopčan - kostel sv. Margity Antiochijské. Lávka navazuje i na dvě národní sítě cyklostezek.